4D Game 万能万字  

4D Jackpot 万字积宝  

万字积宝 1 赢奖号码

 • 1464
 • 1073
 • 1464
 • 0193
 • 1073
 • 1464
 • 1073
 • 0193
 • 0193
 • 1464
 • 0193
 • 1073
 • 积宝一奖金
  RM12,479,284.89
 • 积宝二奖金
  RM110,841.72
 • 积宝一奖金
  RM13,129,000.00
 • 积宝二奖金
  RM229,000.00
 • 积宝一奖金
  RM5,050,000.00
 • 积宝二奖金
  RM125,000.00
 • 积宝一奖金
  RM5,882,000.00
 • 积宝二奖金
  RM177,000.00

4D Powerball 万字双宝  

积宝一万字首三奖 + 2 双宝

 • 首奖
  100%
  • 1464
  • 22
  • 70
  • 70
  • 22
 • 二奖
  50%
  • 1073
  • 22
  • 70
  • 70
  • 22
 • 三奖
  25%
  • 0193
  • 22
  • 70
  • 70
  • 22

积宝二

 • 任何万字特别奖安慰奖
  • +
  • 22
  • 70
  • 70
  • 22
 • 三奖
  配对万字首,二,三奖的其中一项
 • 四奖
  配对万字特别奖或安慰奖的其中一项
 • 五奖
  配对任何一个双宝
  22
  70
 • 积宝一奖金
  RM5,014,466.78
 • 积宝二奖金
  RM120,290.12

4D Jackpot Gold 黃金万字积宝  

 • 积宝一
  • 6
  • 4
  • 7
  • 3
  • 9
  • 3
  +
  • 0
  • 4
 • 积宝二
  • 6
  • 4
  • 7
  • 3
  • 9
  •  
  +
  • 0
  • 4
  •  
  • 4
  • 7
  • 3
  • 9
  • 3
  +
  • 0
  • 4
 • 三奖
  • 6
  • 4
  • 7
  • 3
  • 9
  • 3
  +
  •  
  •  
 • 四奖
  • 6
  • 4
  • 7
  • 3
  • 9
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  • 4
  • 7
  • 3
  • 9
  • 3
  +
  •  
  •  
 • 五奖
  • 6
  • 4
  • 7
  • 3
  •  
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 7
  • 3
  • 9
  • 3
  +
  •  
  •  
 • 六奖
  • 6
  • 4
  • 7
  •  
  •  
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 3
  • 9
  • 3
  +
  •  
  •  
 • 七奖
  • 6
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 7
  • 3
  •  
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 9
  • 3
  +
  •  
  •  
 • 积宝一奖金
  RM5,864,433.71
 • 积宝二奖金
  RM171,526.75