4D Game 万能万字  

4D Jackpot 万字积宝  

万字积宝 1 赢奖号码

 • 5033
 • 9042
 • 5033
 • 4929
 • 9042
 • 5033
 • 9042
 • 4929
 • 4929
 • 5033
 • 4929
 • 9042
 • 积宝一奖金
  RM19,527,523.53
 • 积宝二奖金
  RM128,562.72 部分被赢取!
 • 积宝一奖金
  RM20,253,000.00
 • 积宝二奖金
  RM259,000.00

4D Powerball 万字双宝  

积宝一万字首三奖 + 2 双宝

 • 首奖
  100%
  • 5033
  • 63
  • 40
  • 40
  • 63
 • 二奖
  50%
  • 9042
  • 63
  • 40
  • 40
  • 63
 • 三奖
  25%
  • 4929
  • 63
  • 40
  • 40
  • 63

积宝二

 • 任何万字特别奖安慰奖
  • +
  • 63
  • 40
  • 40
  • 63
 • 三奖
  配对万字首,二,三奖的其中一项
 • 四奖
  配对万字特别奖或安慰奖的其中一项
 • 五奖
  配对任何一个双宝
  63
  40
 • 积宝一奖金
  RM8,188,229.38
 • 积宝二奖金
  RM100,000.00
 • 积宝一奖金
  RM8,201,000.00
 • 积宝二奖金
  RM100,000.00

4D Jackpot Gold 黃金万字积宝  

 • 积宝一
  • 3
  • 3
  • 4
  • 2
  • 2
  • 9
  +
  • 1
  • 0
 • 积宝二
  • 3
  • 3
  • 4
  • 2
  • 2
  •  
  +
  • 1
  • 0
  •  
  • 3
  • 4
  • 2
  • 2
  • 9
  +
  • 1
  • 0
 • 三奖
  • 3
  • 3
  • 4
  • 2
  • 2
  • 9
  +
  •  
  •  
 • 四奖
  • 3
  • 3
  • 4
  • 2
  • 2
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  • 3
  • 4
  • 2
  • 2
  • 9
  +
  •  
  •  
 • 五奖
  • 3
  • 3
  • 4
  • 2
  •  
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 4
  • 2
  • 2
  • 9
  +
  •  
  •  
 • 六奖
  • 3
  • 3
  • 4
  •  
  •  
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 2
  • 2
  • 9
  +
  •  
  •  
 • 七奖
  • 3
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 4
  • 2
  •  
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 2
  • 9
  +
  •  
  •  
 • 积宝一奖金
  RM8,303,811.15
 • 积宝二奖金
  RM100,000.00
 • 积宝一奖金
  RM8,321,000.00
 • 积宝二奖金
  RM100,000.00