4D Game 万能万字  

4D Jackpot 万字积宝  

万字积宝 1 赢奖号码

 • 9890
 • 7015
 • 9890
 • 7921
 • 7015
 • 9890
 • 7015
 • 7921
 • 7921
 • 9890
 • 7921
 • 7015
 • 积宝一奖金
  RM6,393,506.39
 • 积宝二奖金
  RM201,898.18
 • 积宝一奖金
  RM6,953,000.00
 • 积宝二奖金
  RM303,000.00
 • 积宝一奖金
  RM5,422,000.00
 • 积宝二奖金
  RM175,000.00
 • 积宝一奖金
  RM6,086,000.00
 • 积宝二奖金
  RM100,000.00

4D Powerball 万字双宝  

积宝一万字首三奖 + 2 双宝

 • 首奖
  100%
  • 9890
  • 66
  • 19
  • 19
  • 66
 • 二奖
  50%
  • 7015
  • 66
  • 19
  • 19
  • 66
 • 三奖
  25%
  • 7921
  • 66
  • 19
  • 19
  • 66

积宝二

 • 任何万字特别奖安慰奖
  • +
  • 66
  • 19
  • 19
  • 66
 • 三奖
  配对万字首,二,三奖的其中一项
 • 四奖
  配对万字特别奖或安慰奖的其中一项
 • 五奖
  配对任何一个双宝
  66
  19
 • 积宝一奖金
  RM5,392,937.63
 • 积宝二奖金
  RM171,608.18

4D Jackpot Gold 黃金万字积宝  

 • 积宝一
  • 9
  • 0
  • 1
  • 5
  • 2
  • 1
  +
  • 1
  • 8
 • 积宝二
  • 9
  • 0
  • 1
  • 5
  • 2
  •  
  +
  • 1
  • 8
  •  
  • 0
  • 1
  • 5
  • 2
  • 1
  +
  • 1
  • 8
 • 三奖
  • 9
  • 0
  • 1
  • 5
  • 2
  • 1
  +
  •  
  •  
 • 四奖
  • 9
  • 0
  • 1
  • 5
  • 2
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  • 0
  • 1
  • 5
  • 2
  • 1
  +
  •  
  •  
 • 五奖
  • 9
  • 0
  • 1
  • 5
  •  
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 5
  • 2
  • 1
  +
  •  
  •  
 • 六奖
  • 9
  • 0
  • 1
  •  
  •  
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 5
  • 2
  • 1
  +
  •  
  •  
 • 七奖
  • 9
  • 0
  •  
  •  
  •  
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 5
  •  
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 2
  • 1
  +
  •  
  •  
 • 积宝一奖金
  RM6,070,374.70
 • 积宝二奖金
  RM100,000.00