4D Game 万能万字

4D Jackpot 万字积宝

万字积宝 1 赢奖号码

 • 积宝一奖金
  RM6,893,789.17 部分被赢取!
 • 积宝二奖金
  RM213,994.51 部分被赢取!
 • 积宝一奖金
  RM7,320,000.00
 • 积宝二奖金
  RM314,000.00
 • 积宝一奖金
  RM7,443,000.00
 • 积宝二奖金
  RM142,000.00
 • 积宝一奖金
  RM7,496,000.00
 • 积宝二奖金
  RM170,000.00

4D Powerball 万字双宝

积宝一万字首三奖 + 2 双宝

 • 首奖
  100%
  • 5424
  • 67
  • 73
  • 73
  • 67
 • 二奖
  50%
  • 2079
  • 67
  • 73
  • 73
  • 67
 • 三奖
  25%
  • 3777
  • 67
  • 73
  • 73
  • 67

积宝二

 • 任何万字特别奖 安慰奖
  • +
  • 67
  • 73
  • 73
  • 67
 • 三奖
  配对万字首,二,三奖的其中一项
 • 四奖
  配对万字特别奖或安慰奖的其中一项
 • 五奖
  配对任何一个双宝
  67
  73
 • 积宝一奖金
  RM7,425,508.97
 • 积宝二奖金
  RM140,541.89

4D Jackpot Gold 黃金万字积宝

 • 积宝一
  • 2
  • 4
  • 7
  • 9
  • 7
  • 7
  +
  • 1
  • 4
 • 积宝二
  • 2
  • 4
  • 7
  • 9
  • 7
  •  
  +
  • 1
  • 4
  •  
  • 4
  • 7
  • 9
  • 7
  • 7
  +
  • 1
  • 4
 • 三奖
  • 2
  • 4
  • 7
  • 9
  • 7
  • 7
  +
  •  
  •  
 • 四奖
  • 2
  • 4
  • 7
  • 9
  • 7
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  • 4
  • 7
  • 9
  • 7
  • 7
  +
  •  
  •  
 • 五奖
  • 2
  • 4
  • 7
  • 9
  •  
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 7
  • 9
  • 7
  • 7
  +
  •  
  •  
 • 六奖
  • 2
  • 4
  • 7
  •  
  •  
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 9
  • 7
  • 7
  +
  •  
  •  
 • 七奖
  • 2
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 7
  • 9
  •  
  •  
  +
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 7
  • 7
  +
  •  
  •  
 • 积宝一奖金
  RM7,479,052.85
 • 积宝二奖金
  RM164,541.30